سرمایه داری امروز: به مناسبت 200 سالگی تولد کارل مارکس

درسال 1970، پال سامؤلسون، اقتصاد دان شهیر امریکایی و برندۀ جایزۀ نوبل در اقتصاد، اعلان نمود که: ادارۀ ملی تحقیقات اقتصادی، یکی از وظایف اش را حل نموده است، یعنی چرخۀ کسب و کار (یعنی مشکل نوسانات اقتصادی).

 .

 

اخبار روز

26 جدی 1397

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها