گفتمان خشونت وتروریزم از دید رئیس غنی !

شخصی نزد قاضی مراجعه کرد و گفت : آقای قاضی یک عرض دارم و آن اینکه فلانی به من میگوید احمق ! قاضی درجواب گفت : خوب تو هم چرا برایش نه می گوئی احمق ؟ آن شخص در جواب قاضی گفت : های قاضی محترم چه کسی باور خواهند کرد ؟

اخبار روز

02 جوزا 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها