یاد شهدای جنبش ملی و انقلابی کشور را گرامی میداریم

مبارزات مردم افغانستان برای نیل به آزادی و اعمار جامعۀ فارغ از استبداد و ستم ، قهرمانیهای کم نظیری را ثبت دفتر تاریخ مبارزاتی بشریت مترقی نموده است . مبارزات ضد استعماری مردم علیه استعمار انگلیس و

اخبار روز

02 جوزا 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها