هرآتش بس صلح نیست!

حکایت است که بروز آخیر رمضان جهانگیر پادشاه مغول برای دیدن  هلال ماه رفته بود چون ماه را دید به همسرش ملکه مهرالنسأ ملقب به نورجهان گفت : هلال عید براوج فلک هویدا شد ، نورجهان نیز فی البداهه در جواب گفت :  .
 

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها