تحلیلی بر تغییرات بارش و پیامدهای آن در ایران

سید اسعد حسینی  و فرزاد رمضانی بونش

تحلیل تغیییرات بارش به‌عنوان یکی مهم¬ترین پارامترهای اقلیمی می¬تواند منابع آبی و طبیعی را تحت تأثیر قرار دهد و پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را به دنبال داشته باشد.

اخبار روز

06 جوزا 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها