آتش بس بین الافغانی وهیجانات مصنوعی!

آزادی ! ای خجسته آزادی ، آزادی من که در چنگ استعمار واستبداد به اسارت افتاده ای ! کاش میتوانیستم قفس ات را بشکنم و ترا درفضای پاک و بی دیوارپروازدهم اما مرا نیزبه بند کشیده اند

اخبار روز

03 حوت 1397

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها