روز بین المللی پناهندگان

روز بیستم ماه جون از طرف سازمان ملل متحد بنام روز جهانی پناهندگان نامگذاری گردیده زیراکنوانسیون سازمان ملل متحد برای پناهندگان ۶۷ سال قبل در همین روز به تصویب مجمع عمومی سازمان  ملل متحد رسید.

اخبار روز

03 حوت 1397

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها