روز بین المللی پناهندگان

روز بیستم ماه جون از طرف سازمان ملل متحد بنام روز جهانی پناهندگان نامگذاری گردیده زیراکنوانسیون سازمان ملل متحد برای پناهندگان ۶۷ سال قبل در همین روز به تصویب مجمع عمومی سازمان  ملل متحد رسید.

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها