شخصیت و تغذیه

شخصیت صرفنظر از مفهوم آن در زبان عامیانه و فرهنگ ها (شرافت، وقار، بزرگواری، مقام وغیره) عبارت از مجموعه صفات یا ویژگی های نسبتا پایدار، دوامدار و بعضا منحصر به فرد است

 

اخبار روز

03 حوت 1397

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها