ماوشناخت فلسفی ازخشونت و تروریزم !

            متهم می کنم، پیشگویی های مردانی  را که به امید تحقق یک صلح کاذب نجوا می کردند  وهنوزهم  در راه رسیدن به ثروت و قدرت به دروغ متوصل می شوند ،  متهم می کنم ، مریدانی از صلح خواهی  را که نه میدانند صلح متاعی نیست که ازبازار بدست آورد و

اخبار روز

23 عقرب 1397

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها