بررسی وقایع افغانستان از۲۰۰۱ تا ۲۰۱۴م (بخش ۱۱۰)

فساد  و غصب ملکیت ها درولایت مزار
"کابل پرس " طی شماره ۳۱ ماه جولای ۲۰۱۳م خویش، با نشر مطالبی تحت عنوان " فاجعۀ تلخ در شهر مولانا " به قلم " م.ج"، تنها ملکیت های عطا محمد نور والی مزار را چنین شرح داد :

*شهرکِ " خالد بن ولید" در حومۀ شهر مزارشریف که ششهزار نمرۀ رهایشی درآن موجود است، قیمت هرنمرۀ آن ازهشتهزاردالرآغاز و به بیست هزاردالرمیرسد. آقای نوردراین شهرک، دوصد نمره درموقعیتهای خاص را برای خود اختصاص داده که بعضی از آنها بفروش رسیده و تعدادی باقیمانده است. بعداً گفته شد که قیمت این زمین ها به ارزش ده ها هزار دالردیگربالا رفته است.
* باخترمارکیت که در زیرزمینی ساخته شده و دوصد {باب} دکان دارد وبه نام خود والی صاحب [عطا محمد نور] میباشد.
*سرای بادام یا مارکیت بادام در جوارِ سینا استدیوم که قباله اش دو سال قبل به اسم والی صاحب ثبت شد.
*مارکیت ِعجب خان که حالا کارِ دو باره سازی اش آغاز شده و ملکیتِ فامیل آقای عطا {عطامحمد نور} میباشد و قرار است در هفت منزل {طبقه} ... با پنجصد {باب} دکان اعمار شود.
* " نوربزنس سنتر" که درهشت منزل {هشت طبقه}، یکصد {باب} دکان گنجانیده شده و قباله اش به اسم آقای عطا محمد نور ثبت کتاب است.
* کلینک لایزری نور
* شرکت تیل نور، واقع در دروازۀ بلخ در شهر مزار شریف که قباله  اش به اسم آقای نور درج شده است.
* ساختمانهای چهار طبقه ای موسوم به " میترا نور" که در آن چهارصد اپارتمان رهایشی دیزاین شده است و قباله اش به اسم " میترا نور "  دختر آقای عطا محمد نور میباشد.
*مارکیت مقابلِ زرگران شهر مزارشریف که کارباز سازی آن در چندین طبقه آغاز شده است و قباله اش به اسم آقای عطا محمد نور سه سال قبل ثبت کتاب شده است.
* شرکت ترانسپورتی " میترانور" که سه صد عراده موتر گاماز دارد و همه قرار داد های حکومتی، مربوط این شرکت میباشد.
* سرای " میترانور" واقع سرک عمومی مزار شریف
*تعمیرِ مارکیت که بعد از ویران سازی سینمای بلخ درشهر مزار شریف آباد شده است و درآن یکهزار باب دکان موجود بوده و نماینده گی های بانکها نیز درآن قراردارند، ملکیت آقای نورشده  وقباله اش به اسم او چهار سال قبل ثبت کتاب شده است.
* " خالد نور"  شبکه ای از پمپ ستیشنال {ستیشن} های تیل {از} پسرآقای محمدعطا نور
*ساختمان مجلل رهایشی موسوم به مولانا در جوارِ قوماندانی امنیۀ بلخ
*منزل خود ِآقای نورکه درچهار طبقه ساخته شده و دو ملیون دالر رویش هزینه شده است . درحالیکه بعد از فروپاشی طالبان، آقای نور حتی مالک خانۀ شخصی در شهر مزارشریف هم نبود.
* سرایی که درآن موترهای ولسوالی شولگره می ایستند که درعقب منزلِ آقای اخترابراهیم خیل در سه جریب زمین واقع شده است، نیز ملکیتِ آقای نور و اما به اسم دخترش " میترانور" ثبت کتاب شده است.
* منزلِ مجللِ رهایشی در کوچۀ قاضی ها عقب ساختمان ولایت.
*یک ساختمان بلند منزل درعقب مکتبِ سلطان راضیه که به اسم خانم آقای نور در کتاب قباله ثبت شده و حالا به یک کلینک به کرایه داده شده است.
* انستیتوت آریا که آقای نور و ضیا مسعود آنرا به شراکت اعمار نموده اند و حدود پنج  لاک {بلاک} در آن ساخته شده است .
*شرکتِ سَرَک سازی خالد نور از پسرآقای نور که اکثریتِ قرار داد های سرک سازی مربوط این شرکت است.
* دو شفاخانۀ شخصی {بنام های}  مولانا جلال الدین  و الفلاح  که ازخود آقای نور بوده و پنج سال قبل قباله اش طی مراحل وثبت کتاب شده است.
* مارکیت " سنافر" که درآن چهارصد باب دکان موجود بوده و مقابل پوهنتون { دانشگاه} بلخ واقع شده است، نیز مالکیت ِ آقای نور میباشد."
*مارکیت ادویه فروشی که مقابل شفاخانه موقعیت دارد.
*مارکیت ده منزله در مقابل شهرداری مزارشریف
* مارکیت آریا که در منطقۀ سینمای اسبق مزار موقعیت داشته و دارای  بیش از یکهزار دکان میباشد.
* شبکه های تلویزیونی بنام های " آرزو" و "میترا"و همچنان یک پرودکشن به نام شمال.
* بیست و هفت شرکت بیل بوردها به نام بلهیکا که تمام قرار داد های شهرداری را منحصر به خود ساخته و این چنین مارکیت ها و شرکت های دیگری که دریافت لیست مکمل آن {آنها} کار دشوار خواهد بود.
دراخیرِاین مطلب آمده است که " همۀ اسناد واظهارات بر بنیاد همکاری بعضی از قضاتِ وطنپرستِ ولایت بلخ با شما شریک ساخته شد. "
ما البته اینهمه معلومات را به نقل از وبسایت " کابل پرس " درج این صفحه نموده در قسمتِ صحت یا سقم آن چیزی نمیدانیم. ولی اگرآنچه درجِ این ورق گردید، واقعا ًمطابق به اسنادِ مؤثق باشد، دیگراوجِ اختلاس مالی، فسادِعمیق اداری، غصب و چپاولِ داشته ها و دارایی های ملی درچارچوب دولت حامد کرزی را به نمایش میگذارد. گفتنی است که در اواخرِ ماه دسامبر۲۰۱۴ و اوایلِ سالِ ۲۰۱۵ میلادی بود که عطامحمد نورکه هنوزبحیثِ والی ولایت ِ بلخ کار میکرد، طی یک کنفرانس مطبوعاتی درمزاراظهارداشت که " برخلافِ اتهاماتِ وارده، اودرغصبِ زمین و جایداد نقشی نداشته است. "
باید این نکته را نیز متذکر شد که عطامحمد نور، قبل ازآغاز جهادِ ضد قشون روس، وظیفۀ معلمی را دریکی از مکاتب ابتدایی ولایت بلخ به عهده داشت، ولی با تداوم جهاداسلامی، آهسته آهسته به یکی ازفرماندهان مهم جهادی متعلق به حزب جمعیت اسلامی به رهبری برهان الدین ربانی درآن ولایت  مبدل شد. وی چندین مرتبه دربرابر نیرو های تحت فرمان جنرال عبدالرشید دوستم برسرِ تصاحب قدرت درشمال کشور روبرو شد و دراثرجنگهای خونینی که میان آندو بوقوع پیوست، صدها نفرکشته شدند، تا آنکه پس ازفرود و فرازنظامی وسقوط امارت گروه طالبان، دردوران زعامت حامد کرزی بحیث والی ولایت بلخ تعیین گردید و حریفان سیاسی اش را کنار زد.
به همین سلسله، نشریۀ " پیام زن" ارگان نشراتی سازمان انقلابی زنان افغانستان نیز در شمارۀ مسلسل ۷۰ مؤرخ ماه اسد سال ۱۳۹۳خورشیدی خویش شرح مفصلی از فساد و بیداد گریهای برخی ازافراد متنفذ ولایت مزاربه نشر رسا نیده و درقسمتی ازآن، راجع به عطا محمد نور چنین نوشت : " ... بهترین ساحات مرکز شهرمزار را عطا خریداری نموده مالک شفاخانه های الفلاح و مولانا، شهرکهای رهایشی مانند پروژۀ خالد بن ولید، مراکز تجارتی نور، تانک تیل طارق نور، مهمانسرای مزار، آپارتمان زرگریها، رحمان مارکیت، بازار باختر، انستیتوت علوم صحی مولانا و آپارتمان شبکۀ مخابراتی (ام.تی.ان) واقع درشهرنوکابل میباشد وقرار معلوم، حدود ۲۵۰ قبالۀ رسمی ثبت شده در محاکم بنام خود و وابستگان نزدیکش دارد. درسایر بلند منزل ها، تجارت خانه ها، مارکیت های لباس فروشی، انجوها، شهرکها، شفاخانه ها و کلنیک های شخصی با فیصدی معین یا شریک است و یا از آنان " حق " می ستاند... "
خبرگزاری بی بی سی بتاریخ سوم ماه نوامبرِ۲۰۱۳ م گفت که: " یک سازمان غیردولتی موسوم به دیدبانِ شفافیت ( (Transparency Internationalدرگزارشی نوشته که شصت در صد پولیسِ شاهراه های افغانستان اخاذی و با راننده گان بد رفتاری میکنند. " بی بی سی ازقولِ یکی ازمسوولانِ این سازمان نوشت که : پولیس شاهراه با مصوونیتِ کامل از پیگردِ قانونی، اخاذی میکنند... بررسی دیدبانِ شفافیتِ افغانستان در موردِ اخاذی غیرقانونی نشان میدهد، ازهرده پاسگاهِ پولیس، درشش پاسگاه توسط پولیس اخاذی های غیر قانونی صورت می گیرد، حد اوسط مقدار پولی که گرفته میشود، تقریباً سه صد افغانی است "
قرارگزارشِ خبرگزاری "خامه پرس"، همین سازمان بین المللی، باساس یک نظرسنجی معیاری در افغانستان، دراخیرماه جون ۲۰۱۴ میلادی اعلام نمود که " قوۀ قضائیۀ افغانستان، یکی ازفاسد ترین نهاد ها درافغانستان است ."
سازمان مذکورباساس همین نظرسنجی، نهادِ امنیتی یا قوای پولیسِ افغانستان
رانیز اززمرۀ فاسد ترین نهاد های امنیتی معرفی نمود.
                                                             (ادامه دارد)