فتوی های ریأ کارانه ای ازمریدان ارگ وتحقق گفتمان صلح درافغانستان!

آورده اند شخص زرنگ و خود خواهی که در مراسم ختم یکی از اموات سخنرانی میکرد وبه جائی مشخصات و کارهای خوب متوفی به بهانه های مختلف از خودش به  تعریف و تمجید می پرداخت ،

اخبار روز

30 ثور 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها