تسلیت نامه فارو

در گذشت بی بی حاجی بی بی قریش، این مادر فداکار و مبارز، نه تنها برای خانوادۀ قریشی و دوستانش بلکه برای جنبش عدالتخواهانۀمردم افغانستان یک ضایعه پنداشته


            په اروپا کی دمیـشـته افغانانو د تولنو فدراسـیون 
               فدراسـیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا
Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe       
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                          
جولای/ لایدن
تسلیت نامه
در گذشت بی بی حاجی بی بی قریش، این مادر فداکار و مبارز، نه تنها برای خانوادۀ قریشی و دوستانش بلکه برای جنبش عدالتخواهانۀمردم افغانستان یک ضایعه پنداشته می شود. مادری که علاوه بر تربیۀ سالم نُه فرزند تحصیلیافته و سرفراز، به عده ای از فرزندان مبارز و عدالخواه این سرزمین نیز خدمات فراموش ناشدنی و مادرانه ای را انجام داده است. این مادر ارجناک، سرانجام در 22 ماه جولای 2018 در کابل به جاودانگی پیوست.
فدراسون سازمان های پناهندگان افغان مقیم اروپا (FAROE) در گذشتِ بی بی قریش  قریشی را به داکتر صاحب احد قریشی، انجنیر صاحب عمر قریشی، استاد منان پروانی و خانوادۀ قریشی و جامعۀ عدالتخواه افغانستان ، تسلیت گفته و  یاد شان را گرامی و تابناک می خواهد.


لونا ولی
رئیسۀ سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا FAROE

 

 

 

 

اخبار روز

30 ثور 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها