فروکش خیزشهای اعتراضی و صلح خواهی شمال افغانستان و درسهای حاصله از آن

افغانستان در آغاز دهۀ 1990 بر اثر جنگهای فرسایشی تنظیمی، به یک کشور ملوک الطوائفی تبدیل گردیده بود. در سال 1996 طالبان بر اثر توطئۀ ایالات متحدۀ امریکا، بریتانیا، عربستان سعودی، امارات متحدۀ عربی و پاکستان به قدرت رسانیده شدند.

 

اخبار روز

30 ثور 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها