بررسی وقایع افغانستان از۲۰۰۱ تا ۲۰۱۴میلادی     ( بخش ۱۱۲)

زجرکشُی درقلب کابل
وضعیتِ روحی، اجتماعی، امنیتی و اعتقادی مردم (علاوه از وضع آشفتۀ اقتصادی)، بعنوان میراثِ زعامت سیزده سالۀ حامد کرزی به حدی درهم، تأسف بار و نگران کننده شده بود

که مثلاً، به روزبیست وهشتم ماه حوت سال ۱۳۹۳ خورشیدی (۱۹ماه مارچ ۲۰۱۵م)، درروزِروشن، به روی خیابانِ شهرِکابل جلو چشم مردم ودرحضور وموجودیت ِافرادِ امنیتی، دوشیزۀ ۲۷ساله بنام (فرخنده)، بایک چشم بهم زدن، توسط گروهی ازافراد جوان واما مذهبی اوباش صفت، نخست، مورد لت وکوب شدید قرارگرفت، بعداً درحالیکه نیمه جان شده بود، به زیرعرادۀ موترقرارداده شد و عاقبت، درمیان شعله های آتش، کباب گردید. این رویداد ننگین وکم سابقه که توسط شاهدان عینی فلمبرداری شده بود، آنقدرتکان دهنده و هولناک بود که خبر آن به اسرع وقت به رسانه ها رسید وموجب خیزش اعتراضی، تظاهرات گسترده ویک جنبش عدالتخواهانه، بخصوص ازسوی زنان شهرکابل و ولایات وحتا افغانهای باشندۀ کشورهای مختلف جهان گردید. 
یا بعبارۀ دیگر، مردم افغانستان ازناحیۀ بیرحمی و بی عدالتی، فساد و ناامنی، نقض حقوق انسان، بخصوص پامال شدن حق و حیثیت زنان کشور، به ستوه آمده بودند که مرگ (فرخنده)، تقریباً جرقه ای شد درجهتِ اشتعالِ آتشِ اعتراضات وسیع مردمی. چنانکه گزارشها، چشمدیدها واظهارات اعضای خانوادۀ دوشیزۀ مقتول و منابع تحقیق کننده بیانگرِ این واقعیت بود که (فرخنده) دوشیزه ای ملبس با حجاب کامل اسلامی، فارغ التحصیلِ یکی ازمدارس دینی بنام (ابوحنیفه) ومعتقد به دستورات دینی و مذهبی بود. موصوفه درروزِ حادثه، به آرامگاه " قیس بن لیس" مشهور به شاه دوشمشیره رفته با شخص تعویذ دهندۀ مقیم آنجا گفت و شنید میکند وشخص تعویز ده برای آنکه خودش را ازدرد سربرهاند، فریاد میزند که " این دختر قرآن را آتش زده است "، ظاهراً همین صدا و فریاد موجب تحریکات عده یی ازاوباشانِ مذهبی گردیده و بالاخره به سرنوشت دردناکی مواجه میشود.
 
تابوت " فرخنده " برشانه های زنان کابل
این رویداد خونین و دهشتناک در کشور، کاملاً بی سابقه تلقی گردید وسراسر جامعه را تکان داد. اسباب و عوامل اصلی این عمل وحرکت ضد انسانی، آنهم در روزگاری که بشریت، لااقل درمسیر تاریخ معاصر قدم به قدم بسوی پیشرفت، اخلاق و تمدن سیرمیکند، اینها بودند:
*موج بیکاری نسل جوانِ کشور و ناراحتی های جسمی و روانی  ناشی از آن
* هوا و فضای آلوده با زهرِ تبلیغاتِ وسیع، خشک وخشن مذهبی توسط ملا ها و منبر نشینان کم فهم و سیه اندیش
*تأثیر پذیری های مردم ازافکار و اندیشه های متحجرِ  وهابیت ِطالبی ، اخوانی و داعشی و. ..
* بی توجهی وبی بازخواستی مقام های امنیتی کشورنسبت به جان ومال مردم
* تولید سرسام آورِمواد مخدر واعتیاد بخشهایی ازجوانان و میانه سالان به آن 
* ترویج ِفساد مالی، اداری و اخلاقی و موجودیت فرهنگ ِ معافیت درجامعه
* حمایت و پشتیبانی مقام های دولتی، حقوقی و قضایی کشوراز زورمندان، ثروتمندان، واسطه داران و منبرنشینان
* وبالاخره، بی ارزش بودنِ حقوق ِشهروندی، بخصوص حقوق، حیثیت و هستی زنان و کودکان.


آماری ازسنگینی  اوضاع درکشور
برای آنکه سنگینی وضع اجتماعی، مالی، اداری و امنیتی کشور، بخصوص درسالهای پایانی زعامت حامد کرزی برای خواننده خوب ترروشن شده بتواند، اینک، بخشی ازآمارمربوط به اوضاع عمومی سه ساله (۱۳۹۰الی ۱۳۹۳خورشیدی) را که درشمارۀ ماه جنوری سال ۲۰۱۵میلادی وبسایت " وطندار" به نشر رسیده بود، دراینجا درج میکنیم:
بازداشتِ متهمان به هراس افگنی و جرایمِ سیاسی ازسوی نیرو های امنیتی افغانستان:
سال    ۱۳۹۰   نعداد دستگیرشده گان داخلی تعداد دستگیرشده گان خارجی
انتحار کننده                          ۲۶۱۱
فعالیت های انفجاری               ۱۸۰۰۳۷
حمله کننده های مسلح             ۹۶۲ 
آدم ربایان                          ۲۳۵۱                  
جاسوسان                          ۱۴۶
فعالان  تبلیغاتی                    ۱۶  ...
همکاران تروریستها            ۳۰۲۶
نگهدارانجنگ افزار             ۹۳۱
اعضای طالبان                   ۵۴۴
اعضای حزب اسلامی            ۴...
اعضای القاعده                   ۲۲
تحت پیگرد                       ۱۸  ...
مشکوک                         ۲۴۱۲۷
مجموعا ً  :                     ۲۹۰۱  نفر         ۹۷ نفر 
سال 1391دستگیرشده گان داخلی دستگیرشده گان خارجی
انتحارکننده گان                     ۵۷۱۱
فعالیتهای انفجاری                ۲۶۷۷۹۷
حمله کننده گان مسلح             ۱۴۳۱
آدم ربایا ن                         ۲۳۰۱
جاسوسان                           ۱۵۷
فعالان تبلیغاتی                     ۱۵                                                ...
همکاران تروریستها              ۲۶۳۹
نگهداران سلاح                   ۱۰۳                                              ...
اعضای طالبان                    ۸۸۵
اعضای حزب اسلامی            ۱ ...
تحت تعقیب                       ۷  ...
افرادمشکوک                  ۱۹۶۲۰
مجموعاً                        ۳۷۹۵۱۵۱
سال ۱۳۹۲                    دستگیرشده گان داخلی خارجی 
انتحارکننده گان                      ۲۴۵
فعالان انفجاری                    ۲۶۰۶۵۴
حمله کننده گان مسلح              ۸۶۱
آدم ربایان                          ۳۵۱  ...
جاسوسان                          ۱۵۴
فعالان تبلیغاتی                     ۱۶     ...
همکاران تروریستها             ۲۶۲۹
نگهداران سلاح                 ۱۲۰ ...
اعضای طالبان                   ۱۸ ...
اعضای حزب اسلامی           ۷  ...
تحت                              ۱۸ ...
مشکوک                       ۶۶۱۱
مجموعا ً                         ۳۵۹۰۸۴
سال ۱۳۹۳دستگیرشده گان داخلی خارجی
انتحارکننده گان              ۲۱۵
فعالان انفجاری              ۱۸۰۱۷۴
حمله کننده گان مسلح       ۱۱۱۴
آدم ربایان                    ۱۶۴۲     
جاسوسان                     ۸۱
فعالان تبلیغاتی                ۱۶  ...
همکاران تروریستها        ۲۴۹۱۰           
نگهداران سلاح              ۵۵...
اعضای طالبان             ۶ ...
اعضای حزب اسلامی      ۴...
اعضای القاعده              ۱۳
تحت تعقیب                  ۹ ...
مشکوک                    ۹۲۱۱ 
مجموعا             ۲۵۳۷۱۱۰               
منابع امنیتی افغانستان گزارش دادند که ظرف سه سال (از۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ خورشیدی) جمعاً سیزده هزار و هفتصد و هفتاد و پنج واقعه مشمولِ حمله های انتحاری، قاچاق ِمواد مخدر، سرقت، آدم ربایی، انفجار، انتحار، جعلِ اسناد، رشوه گیری، اختلاس، تزویر، کلاه برداری، جرایمِ سازمانیافته وامثالهم درافغانستان صورت گرفت . 
دریک گزارش رسمی دیگرکه درماه فبروری سال ۲۰۱۵م ازسوی سازمان ملل بیرون داده شد و خبرگزاری بی بی سی آنرا به نشر رسانید، گفته شد که " درسال ۲۰۱۴م، آمارمجموع قربانیان به ۱۰۰۴۸ نفر رسید که ازآن جمله، ۳۶۹۹ نفرکشته و ۶۸۴۹نفرزخمی بوده است" همین منبع علاوه نمود که آمارمذکور، یک افزایش ۲۵ درصدی کشته شده ها و ۲۱ درصدی زخمی ها را نسبت به سال قبلِ آن (۲۰۱۳م) نشان میدهد.
منبع سازمان ملل درمورد تلفاتِ زنان و کودکانِ افغانستان درجریان سال ۲۰۱۴م نوشت که " درجریانِ سال مذکور، به تعداد ۲۹۸ زن و ۷۱۴ کودک کشته شده و ۵۵۶ زن و ۱۷۶۰ کودک زخمی شدند.  "                       
اوضاع امنیتی درسال های بعد از۲۰۱۴م نیزرو به وخامت ګذاشت. نه تنها ګروه تروریستی طالبان، داعش وګروهک های مسلح دیګر با براه اندازی حملات خونین بالای مواضع دولتی، منازل عامه وهمچنین،  اختطافها وسربریدن ها و تیرباران کردنهای سنګدلانه ی دور ازکرامت انسانی درشهرها و شهرکهای کشور، موجب کشتارمردم، ګسترش دهشت و کوچاندن اهالی مناطق مختلف مشیدند، بلکه به براه اندازی انفجارهای انتحاری و تروریستی درشهرکابل، این قلب آزرده و اما پُرتپش افغانستان نیزموجبات خونریزی و ویرانګری وسیع را بارمی آوردند.
مثلاً، وقتی به این ګزارش فشرده ی وبسایت خبرګزاری بی بی سی که درماه دسامبر۲۰۱۷ میلادی به نشررسید و تنها حملات و کشتارهای  سه ماه سال ۲۰۱۷ درافغانستان را بیان میدارد، نظرافګنیم، عمق فاجعه و ګسترده ګی وحشتبارحوادث تروریستی دردرازنای سال مذکور را میتوانیم بخوبی حدس بزنیم:     
دراثرحمله ی ګروه طالبان بالای فرماندهی پولیس ولایت پکتیا بتاریخ ۲۵ ماه میزان سال ۱۳۹۶ خورشیدی :      . 
بتاریخ ۲۵ ماه میزان سال ۱۳۹۶خورشیدی ............     ۳۰ نفرکشته شدند
دراثرحمله ی تروریستی طالبان درقندهارکه بتاریخ ۲۷
میزان سال ۱۳۹۶ خورشیدی صورت ګرفت ...........      ۴۳ نفر کشته شدند
دراثرحمله ی تروریستی طالبان بالای یک مسجد درولایت  غور، که بتاریخ ۲۸ میزان صورت ګرفت، به تعداد......    ۲۰ نفرکشه شدند
درنتیجه ی حمله ی انتحاری ګروه مذکوربالای مسجد
«امام زمان» درکابل که بتاریخ ۲۸ میزان صورت ګرفت     ۵۶ نفرکشته شدند
درنتیجه ی حمله ی انتحاری بالای دانشګاه «مارشال فهیم» 
به روز۲۹ ماه میزان سال ۱۳۹۶خورشیدی در کابل ...     ۱۵ نفرکشته شدند
دراثرحمله ی تروریستی بالای یک رستورانت درتخار
که به روز۳۰ میران ۱۳۹۶خورشیدی انجام داده شد        ۳ نفر کشته شدند
درنتیجه ی حمله ی تروریستی درمحل دپلوماتیک کابل
به روز نهم ماه عقرب سال ۱۳۹۶خورشیدی ........        ۵ نفرکشته شدند و ۲۲نفردیګرزخم برداشتند.
درنتیجه ی یک حمله ی دیګردرشهرکابل که بتاریخ
۲۵ ماه عقرب ۱۳۹۶ خورشیدی صورت ګرفت......       ۱۴نفرکشته شدن
به اثرحمله ی انتحاری درشهر جلال آباد که بتاریخ 
دوم ماه قوس ۱۳۹۶خورشیدی انجام داده شده ......          ۸ نفر کشته شدند
دراثریک عمل تروریستی دیګردرشهر کابل به روز
چهارم ماه جدی ۱۳۹۶ خورشیدی ...................      ۹ نفرکشته شد ند 
وپنج تن دیګر زخم برداشتند.
آنچه دربالا ګفته آمد، درواقع نشانه ی اندکی ازحملات خونین تروریستی ګروه طالبان و افراد داعش در سالهای پسین (درافغانستان) بحساب میرود. اما چیزیکه مردم افغانستان، هرګزشاهد آن نبودند، این بود که جانب دولت حامد کرزی و داکتراشرف غنی هرګز به اصل وظیفه وتعهد حقوقی و قانونی شان مبنی برمبارزه، ایستاده ګی وسرکوب تروریسستهای صادرشده ازخارج و تأمین امنیت جانی و مالی شهروندان کشور، دست به تبلیغات دامنه دارضد دشمن، بسیج افکارعمومی و نیروی ملی غرض نابودی این پدیده ی شوم درافغانستان نزدند. بلکه همیشه دربرابراعمال ضد انسانی آنها و خشم و خونی که درهرشب و روز، درهرکوچه و خیابان کشوربه راه می انداختند، بجای پاسخ ګویی قاطع و به موقع، از درِ تضرع وکرنش ذلت بارپیش می آمدند. این کرنشها و این زبونی های جانب دولت، قدم به قدم موجب تشجیع و تشویق بیشترګروه های مسلح تروریستی میګردید.
( ادامه دارد )

اخبار روز

30 ثور 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها