فرار از کام مرگ

 خاطرات زندان دوکتور محمد عثمان هاشمی