ﺗﺎرﯾﺦ اﻏوان ھﺎ

نویسنده ﻣوﺳﯾز داﺳﺧوراﻧﺗﺳﯽ 

ﺑرﮔردان ﭘﺎرﺳﯽ: ﭘروﻓﯾﺳور دﮐﺗور ﻟﻌل زاد

ﺗﺎرﯾﺦ اﻏوان ھﺎ ﻣﻧﺑﻊ ﻣﮭﻣﯽ ﺑرای ﺗﺎرﯾﺦ ﻣردم ﺑوﻣﯽ اﻏوان ﻗﻔﻘﺎز از زﻣﺎن ھﺎی ﻗدﯾم ﺗﺎ ﺣدود ٩٨٨ﻣﯾﻼدی اﺳت. .