تبریک به آزادی خواهان راستین وتسلیت به حاکمان!

   میگویند با اینکه انوشیروان سی هزار مزدکی را یک قلم کشتار کرد چطور لقب انوشیروان عادل گرفته است ؟ گفته شد : این لقب شریف به خاطر آن است که در قتل وغارت تبعیض قائیل نه می شد و مساوات را رعایت میکرد و میدانیم که ظلم مساویانه هم نوعی عدل است ! ظلم عادلانه !