چرا جنگ ها را در افغانستان قومی می سازند؟

هموطن خسته از درد جانکاه زمان و ای انسان خردمند و خُرد شده در زیر آوار ناملایمات روزگار  ! میدانیم که هیولای وحشت و بربریت تروریزم و خشونت لجام گسیخته چهاردهه تمام است که دهن گشوده و از انسان و تمدن به شکل سیری ناپذیری تغذیه میکند.