همپیوندی امروز با دیروز و فردا؟ بخش سوم، قسمت دو

اشاره: چند بزرگوار و ارجمندی پیشنهاد داشتند، تامابقی قسمت های از نوشتۀی ناتمام (« بار دیگر بهار آمد و او*هنوز در خاطره ها باقیست؟ ») را، به خانواده های جنابان، «باقری ها» پست نمایم. اکنون، تیکه پاره های قسمت های ناتمام نوشتۀ مذکور را، خدمت خانواده های محترم باقری ها وعلاقمندان، تقدیم می دارم .