قانون درخدمت دالرودین درتوجیه دالر!

می گویند پیر زنی از همسرش پرسید اگرمن از زیبائی خودم تعریف کنم ، آیا نه میگوئی از خود راضی ؟ شوهرش بلا وفقه جواب داد ، نه عزیزم ! دروغگو با خود راضی فرق فاحش دارد .!!