والی غزنی، هم دزد هم صاحب خانه

موسی اکبرزاده " والی ولایت غزنی دربرابرِ سوأل ِخبرنگار که بصورت مصور و مستند ازطریقِ برنامه های تلویزیونی هم پخش گردید، اعتراف نمود که : " طالبان به اجازه و تقاضای او، دو  راکت را به داخل شهر غزنی شلیک کرده اند. . . "