دموکراسی مافیائی با قرئت بنیادگرائی مذهبی !

آنچه را که باید از دوستان گرامی جدأ عذرخواهی کنم اینست که طبق عادت من بدون توجه به آنچه که قبلأ آغازیده ام هرگاه جنایت تازه ای بویژه آن بخشی از عملکردهای زشت و ناپسندیده  تمامی کسانی که دریک حوزه تمدنی و فرهنگی