ومرشد اینگونه ظهورکرد !

آورده اند چند نفری  که در زیر یک درخت ایستاده بودند یکی از آنها پرسید ،فکر کنید که اگراین درخت چنارزبان داشت به ما چه می گفت ؟ مرد باغبانی که از راه رد می شد گفت : اگراین درخت زبان داشت به شما می گفت :