يادى از يك درد، دردى از يك ياد

یاد بود از شهدای جلیل القدرِ جنبش ملی و انقلابی افغانستان به معنای تجدید میثاق با آرمان آنها است. از خونین کفنانِ بی مزار برای ما تنها اندیشه، اخلاق و راه و رسم مبارزاتی شان به میراث مانده است. این مواریث بزرگ را محترم شمرده و در راه تحقق آن متحدانه عمل کنیم.