وضع موجود در کشور و راه ھای حل آن

با سقوط طالبان و موجودیت جامعھ جھانی در کشور، امید ھا و آرزو ھای فراوانی وجود داشت کھ بھ زخم ھای ناسور یکصد سالھ، نقطھ پایانی گذاشتھ شود