توریسم و معجون تاریخ موهوم

        درخبر آمده است که امروز یکبار دیگر دومین متفکر جهان جناب محمد اشرف خان غنی در یک خطبه غرای خود  که بصورت انلائن از خانقاه ارگ کابل پخش میگردید افاضات تازه ای ایراد فرمودند .