وقایع افغانستان از 2001 تا2014 م،بخش 90

داعش درافغانستان
اواسط سال 1394خورشیدی بود که سروصدای ظهورگروه داعش دربرخی از نقاط کشورتوسط رسانه های داخلی افغانستان بالا گرفت ومتعاقب آن، بحثها واظهارنظرهایی را برانگیخت.

عده یی گفتند " داعش هرگزنمیتواند درافغانستان زمینۀ ظهور داشته باشد"، کسان دیگری اظهارداشتند که "داعش با ثروت سرشار و امکانات عظیم جنگی که بدست آورده است، میتواند شاخکهایش را درافغانستان جنگزده نیربگستراند"، برخی ها گفتند که " داعش هم یک شاخه ازگروه طالبان است و ازسوی استخبارات نظامی پاکستان حمایت میشود" وعده یی دیگرچنین تحلیل نمودند که "چون تاریخ گروه طالبان نزد ارباب امریکایی شان پایان یافته است، بنابرآن، ایالات متحده گروه داعش را با گروه طالبان تعویض مینماید تا نقشه های ستراتژیک آینده اش درروسیه، چین و آسیای مرکزی را توسط آنها عملی سازد" 
دیری سپری نشده بود که اسناد وصحنه های تصویری این گروه با بیرق سیاه رنگ و افراد مسلح و (پوزبستۀ) آنها درنقاط مختلف کشور به نشر رسیدند. بازهم مدت درازی از این گزارش ها نگذشته بود که شکایات اهالی برخی از شهرکهای مربوط ولایت ننگرهار، بخصوص در شهرک " اچین" درجهت کشتارمردم بیگناه و بیداد گریهای شباروزی گروه داعش بالاگرفت و دامنۀ آن با شتابی هرچه بیشتر، تا مناطق شمال کشور نیزگسترش یافت.
دربحبوحۀ همین نگرانی ها که مطالبی در برخی از رسانه های داخلی افغانستان به نشر رسیدند مبنی براینکه گویا دست های مرموزی درچارچوب دولت وحدت ملی کشوراز گروه طالبان و پدیدۀ نوظهور(داعش) حمایت میکنند. چنانکه برخی از اعضای مجلس سنای افغانستان ادعا کردند که چرخبال یا هلیکوپتر های ناشناس، تعدادی از افراد گروه داعش را به ننگرهار منتقل کردند. و شبکۀ اطلاع رسانی افغانستان بتاریخ دوم ماه جدی 1394خورشیدی از قول جمع گیانول یکی از اعضای مجلس سنا نوشت که " این چرخبالها درمنطقۀ سرخرود ننگرهار فرود آمده و افرادی با پوشش داعش در این منطقه مستقر شده اند... رادیویی با نشرات تبلیغات ضد دولتی نیز که مربوط به این گروه است در ننگرهار فعالیت دارد"
خبرنگارتلویزیون طلوع با تعدادی ازاهالی ننگرهارمصاحبه انجام داده آنرا به روز بیست و دوم ماه دسمبر 2015م بگونۀ مستند ومصور به نشر رسا نید. باشنده های محل دربرابر کمرۀ خبرنگار با صراحت میگفتند آنها به چشم خود، هلیکوپتر سفید رنگ را دیدند که به عجله فرو نشست و یکتعداد افراد سیاه پوش {داعشیان معمولاً لباس سیاه می پوشند} را پیاده کرد و به پرواز درآمد. درهمین شب و روز، جنرال جان کمبل، فرمانده نظامی ایالات متحدۀ امریکا درافغانستان رسماً اظهارنمود که " داعش تلاش دارد ننگرهاررا به مرکز فعالیت خود تبدیل کند. "
خبرگزاری "تاس" روسیه به تاریخ نهم ماه دسمبر2015م گزارش داد که " هلیکوپترهای نوع (ام یک -17) روسی متعلق به ارتش افغانستان، برای انتقال تروریستهای داعش به مرز های ترکمنستان و تاجیکستان مورد استفاده قرار می گیرند." 
حزب همبستگی افغانستان به نقل ازخبرگزاری "تاس" نوشت که :" این خبرگزاری به نقل از " منابع آگاه"  مدعی شد که معصوم استانکزی سرپرست وزارت دفاع و حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رییس جمهور افغانستان، کارانتقال تروریستها را رهبری میکنند."
" باساس این خبر، به تاریخ 30 نوامبر2015 یک هلیکوپتر چینوک امریکا به ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس فرود آمده و سلاح و مهمات به گروه داعش سپرده است" حزب همبستگی افغانستان همچنان، گزارش خبرگزاری "تاس"راکه از قول الکساندرمانیلوف قوماندان نیرو های مشترک مرزی جمهوری های آسیای مرکزی نقل میکند، چنین نشرنمود: " حد اقل چهارونیم هزار تروریست داعشی در مرز های شمالی افغانستان تجمع کرده اند که تهدیدی برای این کشورها به شمار میروند..."
چنین گزارشها درحالی به نشر میرسیدند که مقام های روسیه، نه تنها ازناحیۀ اقدامات خونین نظامی داعش درسوریه، عراق وشمال افغانستان شدیداً نگران بودند، بلکه با تأسیس پایگاه های نظامی درخاک سوریه و استقرارکشتی های جنگی و بکارگیری تحت البحری واستفاده ازهوا پیما های پیشرفتۀ جنگی، پایگاه ومواضع داعش درسوریه را هدف قرار میدادند.مقام های مذکوردرعین حال، آماده گی شان غرض ارسال سلاح وسایروسایل نظامی برای دولت افغانستان را به منظور مقابلۀ مؤثربا گروه داعش اعلام نمودند.
نمونه هایی ازاعمال و افکار گروه های وهابی – تکفیری
در سوریه وعراق
گروه های مختلفِ تروریستی، پس ازراه اندازی جنگهای خانمانسوزدرسوریه، وضعیتِ عمومی را طوری آشفته ومختل ساختند که زمینه برای استفاده جویی های سیاسی – نظامی رژیم صهیونستی ازیکطرف و تطبیقِ برنامه های ستراتژیکِ ابرقدرتِ امریکا ازسوی دیگرمساعد گردد. چنانکه روزنامۀ معتبرِ " نیویارک تایمز" ازقول ِمنابع دولتی امریکا نوشت که  " سلاح های نظامی که به کشورِ عربستان سعودی به هدف ِاکمالِ ارتشِ آزاد ِسوریه  تهیه گردیده است، به دسترسِ ملیشه های افراطی در سوریه قرارمیگیرد. " ولی هرگزنگفتند و نمیگویند که این سلاح ها چرا، چگونه و ازکدام طریق به اختیارِملیشه ها قرار داده میشوند؟
"پرس تی وی " از قولِ شبکۀ خبری لبنان بنام " النشره " به روز چهارم ِماه دسامبر 2013م نوشت که  " اتباع ِعربستان سعودی با اطلاع { با موافقت} شاهزاده بندر بن سلطان رییس سازمان جاسوسی عربستان سعودی به سوریه رفته اند تا به گروه های شبه نظامی در کشور بپیوندند. " 
همچنان، بشارالجعفری سفیرسوریه درسازمان ملل گفت که " ارتشِ این کشور سه صد تن ازاتباع ِعربستان سعودی را دستگیر کرده است و صد ها تن از آنان نیز در حملات اخیرِ سوریه کشته شده اند. "
جنایاتِ تروریستی مقام های سعودی و متحدانِ مذهبی وجهانی آنها درسوریه، بخصوص ازسال 2010م به بعد، چنان تکان دهنده و غیرِ قابل ِباور بود که نه تنها جهانیان به عمق ِماهیت ِوهابیان، سلفیان و تکفیری های برخاسته از بطنِ آلِ سعود کاملاً پی بُردند، بلکه تأثیرِ فکری این جنایاتِ کم نظیرتا سایرِکشورهای جهان نیز ره گشود وافراد ِجاهل وجنونزدۀ مذهبی زیادی را بخود جذب نمود. 
شبکۀ خبررسانی " بی بی سی " بتاریخ بیستمِ ماه جون 2014م ازقولِ منابع رسمی تاجیکستان نوشت که : " فعلاً بیش ازدوصد شهروندِ این کشوردرممالکِ نا امن مشغولِ جنگ هستند. " مفتی سوریه نیزقبلاً اعلام نموده بود که " درصفوفِ مخالفانِ دولتِ بشار اسد، حدود 200 تن از جنگجویانِ تاجیک هستند. "  اما جنگجویانِ تاجیکی در سوریه، ازطریقِ نشرِ " ویدیوکلپ " گفتند که تعدادِ شان {درمیان نیروهای داعش} بالغ برششصد نفرمیشود. بی بی سی ازقولِ حکمت الله سیف الله زاده سردبیرِ هفته نامۀ " نگاه " مربوط ِحزبِ نهضت ِاسلامی تاجیکستان افزود: " درجهان نیرو هایی وجود دارند که به اعزامِ جوانان به کشورهای نا امن علاقه مند هستند وبرای این امر از شرایط مالی نیز برخوردار میباشند. " 
رسانه های داخلی و خارجی، ازسرازیر شدنِ صد ها جوانِ بریتانیایی به خاکِ سوریه و عراق غرضِ اشتراک در "جهادِ " نیرو های تروریستی " داعش " پرده برداشتند و بعضی ازمقام های بریتانیا نیزبدون آنکه روی چگونه گی جلب و جذبِ این جوانان (اعم ازپسران و دختران) و راز و رمزِفرستادنِ آنها ازخاکِ بریتانیا به قلمرو سوریه وعراق تأمل نمایند، هشدارهایی داده گفتند که این نیروها وقتی بخاکِ بریتانیا برگردند، خطراتی را برای امنیتِ این کشور ایجاد خواهند کرد. آنچه سؤظن مبنی بردست داشتنِ شبکه های استخباراتی بریتانیا (ام.آی- 5) و (ام.آی-6) دراین روندِ پُرمخاطرۀ تروریستی را تقویت نمود، این بود که مقام های امنیتی آن کشور، هیچ اقدام ِسد سازندۀ مؤثری دراین زمینه بعمل نیاوردند. گزارشگرِشبکۀ خبررسانی " بی بی سی " بنام  فرانک گاردنر" طی نشرِ یک گزارش گفت که " احتمال میرود حدود چهارصد تا پنجصد انگلیسی در میانِ داعش باشند ..."
خبرگزاری " صدای افغان – آوا" به روز 22 ماه حوت 1393 خورشیدی ازقولِ مقام های امنیتی فرانسه گزارش داد که: " درمیان کشورهای غربی، اتباع فرانسوی، بیشترین اعضای گروه های تروریستی داعش را تشکیل میدهند و تا کنون هزار و چهارصد فرانسوی جذبِ این گروه ها شده اند... از این میان، چهارصد و ده نفر در گیرِ جنگ درعراق و سوریه هستند، 90 نفر کشته شده اند و دوصد و شصت نفر نیز به فرانسه باز گشته اند... ده ها نفر نیز در داخل خاک این کشور، مشغولِ عضو گیری برای گروه های افراطی و تروریستی در عراق و سوریه هستند ..."
آنچه بیشتر ازهمه، مایه ننگ برای بشریتِ امروز پنداشته میشود، صدورِ فتوا های شرم آوری بود که ازسوی تعدادی ازمفتی های وهابی درقبالِ جنگهای سوریه صادرگردید. مثلاً، صدورِ فتوای " جهاد النکاح " ازسوی مفتی محمدعریفی مبنی برضرورت همخوابه شدنِ زنان و دخترانِ کشورهای اسلامی با تروریستهای ضدِ رژیمِ بشار اسد بعنوانِ جهاد ِاسلامی وکسبِ استحقاقِ رفتن به بهشت .
فتوای شیخ یاسرالعجلونی مبنی برکنیزگرفتنِ زنانِ سوری که به کشورِ اُردن پناهنده شده اند، غرضِ بهره برداری جنسی تروریستها.
فتوای شیخ عبدالباری الزمزی مبنی برهمبستر شدنِ شوهربا زنش که تازه فوت کرده باشد.
فتوای شیخ محمد الزغبی مصری مبنی بر خوردنِ گوشتِ " جن " 
فتوای شیخ ناصرالعمر درموردِ " جهاد نکاح با محارم"
فتوای شیخ خباب مروان الحمد راجع به " جهاد النجاح "
علاوتاً، شیوخ ومفتی های مربوط به گروه " داعش " یا دولت اسلامی عراق و شام، با اقداماتِ شدیدِ مذهبی شان درمناطق ِاشغالی درسوریه علیه هرنوع آزادی و حقوقِ زن و مرد، نفرت و انزجارِمردمانِ انساندوستِ جهان را برانگیخت. مثلاً، آنها خطاب به مسیحیانِ مناطقِ تحتِ کنترولِ خویش اخطار صادرنمودند تا مسلمان شوند، درغیر آن، تحتِ سه شرطِ آتی قرارخواهند گرفت :
*جزیه بپردازند
* ذبح شوند
* ویا یکی ازفرماندهانِ گروه تروریستی داعش برای مدتِ یک هفته با همسرانِ {زنان } شان هم خوابه شوند. 
گروه مذکورهمچنان، شنیدنِ آوازوموسیقی، خرید و فروشِ آلاتِ موسیقی، استعمالِ سگرت، عروسی و پایکوبی، عکس برداری، رسامی و همچنان تدریسِ مضامینِ تاریخی، فلسفی، ورزشی، جامعه شناسی و روان شناسی درمکاتبِ تحتِ تصرفِ شان را ممنوع اعلام نمودند. به زنان دستورصادر کردند تا ازروبند و دستکش استفاده بعمل آورند. زنان نمیتوانند بدونِ " محرمِ شرعی" ازمنزل خارج شوند. زنان نمیتوانند هنگامِ شب به خیابانها ظاهرشوند. زنان نمیتوانند روی چوکی {کرسی} بنشینند. آرایشگاه های مردانه باید بسته شوند و امثالهم. 
تکفیری ها درسوریه، غارتِ اموالِ مردمِ سوریه، سربرُیدنِ مامورانِ دولتی و سؤاستفادۀ جنسی از زنان آنها را نیزحلال اعلام کردند. فلم ها یا " ویدوکلیپ " های مستندِ زیادی ازطریق رسانه های جهان و نشریه های انترنتی پخش گردیدند که نشان دهندۀ سربُریدن ها، شلیک کردن ها، مثله کردنها، قطع دست و پا وتیرباران دستجمعی و دهشتناکِ افراد و کتله های وسیع انسانها درسرزمین عراق و شام و مناطق کُردستان بودند. همچنان فلم های مستندِ مبنی برتخریبِ اماکنِ مقدسه توسط داعشی های نقاب پوش و سلاح بدوش درسرزمین های مذکوردرمعرض تماشای مردمِ جان قرارداده شد. 
گزارشهایی نیز به نشر رسیدند که نشاندهندۀ اعدام ِ بیرحمانۀ آنعده از نوجوانانِ مناطقِ تحتِ تصرفِ داعشی ها بود که گفته شد تنها به تماشای بازی فوتبال پرداخته بودند. 
مفتی های وهابی و تکفیری عربستان سعودی درسوریه، بی حیایی را تا بدانجا رسانیدند که " شیخ ناصر العمر" حتا " جهاد نکاح با محارم " را نیز حلال اعلام کرد، یعنی اگرجنگجویان نتوانستند به زن یا دختر دیگران دسترسی یابند، میتوانند با محارم خویش همخوابه شوند. 
ولی آنچه درعینِ حال نزدِ این شیوخ و مفتی و واعظ وهابی – سلفی جواز داشت و ازآن هیچ شرم نداشتند، این بود که قرارِ گزارشِ روزنامۀ " دیلی استار" منتشرۀ انگلستان، تعداد زیادی از دخترانِ (غالباً مذهبی) انگلیسی، موازی با دخترانِ تونسی و کشورهای دیگر، به منظورِ همخوابه شدن با تروریست های مسلحِ وهابی و تکفیری، از " لندن " و " پورتموث " آن کشوربه سوریه رفته و ازسوی این ادعاگرانِ اسلام ِناب با آغوش بازاستقبال هم شده و میشوند. 
همچنان، رسانه های برون مرزی بتاریخ هفدهمِ ماه حمل 1393 (اپریل 2014م) گزارش دادند که تعدادی ازدخترانِ پانزده تا بیست سالۀ آلمان نیز به منظورِ ازدواج یا همخوابه شدن با جنگجویانِ وهابی و تکفیری، وارد سوریه شده اند. یکی ازاین دخترانِ پانزده ساله بنام " سارا " ازطریق صفحۀ فیس بُکِ خویش به سایرِ دختران ِآلمانی نوشته بود که " ازهمسرانِ {تکفیریهای مسلح} خود در میدان های جهاد حمایت میکنیم و برای آنها مجاهد بدنیا می آوریم..."
 
گزارش هایی که ازقولِ منابع آلمانی به نشر رسیدند، حاکی از آن بود که بیش از دوصد وهفتاد تبعۀ آلمانی درسوریه حضوردارند. و یک منبع دیگرِآلمانی گفته است که " شمارِجنگجویان ِآلمانی که در پاییزِ سالِ قبل 200 نفر بودند، به سه صد نفر در اوایلِ امسال رسیده اند. .. آنها در منطقه ای درشمال ِسوریه برای خود شاخۀ جنگجویانِ آلمانی را تشکیل داده اند. " 
درماه جون سال 2014م بود که بعضی ازمقام های انگلیس وفرانسه، ضمنِ یک نشستِ خاص، پیرامونِ افزایشِ شهروندانِ شان درجمع شبه نظامیانِ تکفیری درسوریه، به رایزنی پرداختند. اما یکی ازتحلیلگران بنام " رادنی شکسپیر" طی نگارشِ مقاله ای برای " پرس تی وی " با صراحت گفت : " امریکا و انگلیس درحال پی بُردن به این واقعیت هستند که دیوی که در ایجادِ آن نقش داشتند، اکنون درحالِ درد ِسر ساز شدن برای آنهاست و اگر به سرعت دست به کاری بزرگ نزنند، به شدت از این دیو ضربه خواهند خورد... دولتهای غربی بیمِ این را دارند که شبه نظامیانِ تکفیری که به سوریه میروند تا به آدمکُشان، گردن کَشان و قاتلانِ دخترانِ جوان بپیوندند، احتمالاً به کشورهای خود خواهند برگشت و این جنایات را تکرار خواهند کرد. با وجودِ این، امریکا و انگلیس و دیگر کشورها با وجودِ نا رضایتی دراین خصوص، درحال ِتشویق و حمایتِ مالی و تسلیحاتی از تکفیری ها و وهابی ها هستند..."
"پرس تی وی" ازقولِ " سوزان رایس " مشاورِامنیتِ ملی امریکا نوشت که : " واشنگتن بصورتِ فعالانه تجهیزاتِ کمُکی به ارزشِ حدود یک ملیارد و هفتصد ملیون دالر به شبه نظامیانِ تکفیری فعال درسوریه کمُک کرده است . "
گزارشها همچنان علاوه کردند که جنگِ تحمیلی درسوریه و بیرحمی های ازحد فزونِ تروریستهای وهابی و تکفیری درآن کشور، وضعیت را بخصوص برای زنان بحدی دشوار ساخته بود که به قولِ " کمیتۀ بین المللی نجات"، زنان ِسوریه غذا را با رابطۀ جنسی معامله میکردند و خانواده ها دخترانِ شان را به ازدواج های زود هنگام مجبور میکردند تا از تعدادِ اعضای خانواده و یا پول اجارۀ خانه بکاهند. 
شبکۀ خبررسانی " سازمان ملل " درماه اپریل 2014م گزارش داد که " فردی مغازه دار{واقع درشهر رمثه درمرز سوریه} بنام " ابومحمد " گفته است : " مشتریانش { عربهای کلان سال } که از او سراغِ دخترانی زیبا و کم سن و سال را میگیرند، آنان از بد بختی  سوری ها سؤاستفاده میکنند. این تهوع آوراست. آنها {مشتریان} میتوانستند  پدربزرگِ این دخترانِ نوجوان باشند. آنها اکثراً مردانی از عربستان سعودی هستند، شصت ساله با شکمی بزرگ که در کشور شان دیگر کسی به آنها دخترشان را به همسری نمیدهد..."
                                                      ( ادامه دارد )