وقتی تاریخ راجلادان مینویسند !

آورده اند که نا خوش آوازی به بانگ بلند قرآن میخواند صاحبدلی بر او بگذشت گفت :« ترامشاهره چند است ؟» گفت " هیچ !" گفت : پس بر این زحمت خود چند درهمی می ستائی؟ گفت : "از بهرخدا می خوانم " گفت بهر خدا مخوان ! " گر تو برین نمط خوانی  ببری رونق مسلمانی !