فراعنه های دروغگو ومرشدان خود خواه!

بعید است جناب آقای  دکتر اشرف غنی سابق احمدزی با آن همه ادعا های که داشت و هنوز هم دارد جایگاه حقیقی و حقوقی اش  را بحیث کسی که دریک شام مجلل و آنهم  در سفارت ایالات متحده امریکا ازسوی جان کِری John Kerry وزیر خارجه امریکا