داعش یک اندیشه یا یک معامله ؟

   دو سه روز پیش بود که اخبارتلویزیون ایران را می دیدم و می شنیدم  که یکباره مرد روحانی  با عمامه ای سفید ومحاسن بلند درخطاب به حاضران و درغیاب عموم رزمنده گان و سربازان گمنام امام زمان ، مقام معظم رهبری ، ملت های سوریه