با این ننگ چه باید کرد؟!

آورده اند در یکی از جنگ ها و قتی یک سربازاز جبهه برگشته بود نزد قوماندانش رفت و تفنگی را که ازدشمن گرفته بود را به قوماندان نشان داد ، قوماندان نیز بلا فاصله به سرباز مدت پنج روز رخصتی تشویقی داد.