صلح جنگی با یک توضیح تاریخی !

میگویند کسی که در یک سرک عمومی خلاف جهت موترر وانی  می‌کرد، شنید از رادیو اعلام می‌کنند یک دیوانه در اتوبان ( جاده عمومی )خلاف جهت می‌راند. آن مرد وقتی به مقـــابلش نــظر انداخت با تعـــجب گفت؛ کاریکی دو تا دیوانه نیست، خیلی‌ها دیوانه شده‌اند!