یاد جانبازان و قربانیان قیام حماسه افرین ۲۴ حوت هرات گرامی باد

سی و نه سال قبل در روز ۲۴ حوت ۱۳۵۷ مردم آزاده هرات که از ظلم و جنایتهای بی حد حزب دموکراتیک خلق به ستوه امده بودند، دست به اعتراض مسالمت امیز و راه پیمایی در سطح شهر هرات زدند، از انجایی که مزدوران بیمقدار کرملین تحمل اعتراض

 

 

په اروپا کی دمیـشـته افغانانو د تولنو فدراسـیون
فدراسـیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا
Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۲۳حوت ۱۳۹۶ خورشیدی هالند

یاد جانبازان و قربانیان قیام حماسه افرین ۲۴ حوت هرات گرامی باد


 
سی و نه سال قبل در روز ۲۴ حوت ۱۳۵۷ مردم آزاده هرات که از ظلم و جنایتهای بی حد حزب دموکراتیک خلق به ستوه امده بودند، دست به اعتراض مسالمت امیز و راه پیمایی در سطح شهر هرات زدند، از انجایی که مزدوران بیمقدار کرملین تحمل اعتراض و راهپیمایی مسالمت امیز مردم را نه تنها نداشتند بلکه با لجاجت وحشیانه به همه مردم معترض برچسپ وابستگی ( مانند حلقه مزدور حاکمیت ) زده و با وحشت تمام اقدام به کشتار مردم بپاه خواسته هریوا از زمین و هوا از همه میدانهای هوائی داخلی و حتی به کمک طیاره های شوروی انوقت از آنسوی مرز شروع به بمبارمان، کشتار و ویرانی شهر و روستا ها نمود.
فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا به مثابه رسالت تاریخی خود وهمگام با انجمنهای عضو فارو یاد قربانیان و جانباختگان این حماسه بزرگ مردم سلحشور هرات را همه ساله گرامی داشته و چگونگی این افتخار تاریخی را به اطلاع هموطنان به ویژه نسل جدید کشور تا حدودی اطلاع رسانی نموده است تا مبادا چنین قیام شجاعانه مردم ما که در اصل صدای عدالت خواهی و ستیزبا عُمال بیگانه بود به فراموشی سپرده شود، و از طرف دگرجنایتکاران مزدور ومرتکبین ان نیز فرصت نیابند تا از خود و حلقه مزدوران وقت چهره دگری بمنایش بگذارند. /
جنایت انجام شده در هرات که به کشتار و شهادت بیش از بیست و پنج هزار فرد ملکی، هزاران زخمی و معلول ازهموطنان ما منجر گردید بدون شک یک جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت به حساب میاید، آنعده از عاملین این جنایت که هنوزهم زنده اند مسئولیت قانونی وآخلاقی  ان جنایت را بدوش میکشند ودیر یا زودمکلف به پاسخگوئی از ان جنایت خواهند شد.  حتی میراث خواران عقیدتی وتاریخی حزب د. خ. نیز که حالا تحت نام های دیگر در افغانستان حزب ثبت نموده اند، بار مسئولیت این جنایت را تا اعلام رسمی عذرخوای در پیشگاه مردم هرات بر دوش دارند.
تأمین عدالت برای قربانیان  جنایت علیه بشریت یک ضرورت مبرم زمان ما میباشد.  جنایات جنگی شامل تعریف جنایت علیه بشریت است که جنایات انجام شده علیه قیام کنندگان ۲۴ حوت هرات نمونهٔ تمام عیار آن میباشد. خواست بازماندگان قربانیان این جنایات و جنایتهای مشابه ان زمان در  نقاط مختلف کشورما نباید به فراموشی سپرده شود، زیرا فراموش کردن جنایت انجام شده درگذشته راه را برای ادامه جنایت توسط جنایت کاران دیروز و امروز و فردا هموار میسازد. یکی از نمونه های آن دادن مصؤنیت برای افراد آدمخوار دیروزی مانند زرداد، گلبدین و نمونه دگر ان در هفته گذشته پیش کش شدن مصؤنیت و امنیت به طالبان ازطرف ارگ نشینان امروزی است .
در زمانیکه شهنواز تنی جنرال نازدانهٔ ترکی-امین، برادرسیاسی گلبدین وقاتل قیام کنندگان هرات با استفاده از فرهنگ معافیت به عوض قرار گرفتن درچوکی متهم و در پُشت میله های زندان، جرأت میکند با کمال بی شرمی مدعی نامزدی ریاست جمهوری کشور گردد، و نظیف الله نهضت قاتل دیگر مردم غیور هرات درلباس پناهنده در بلژیک خزیده است، به حالتی مواجه هستیم که میتوان آنرا قربانی ساختن مجدد خانواده های بیش از ۲۴۰۰۰ قربانی سرکوب جنایتکارانهٔ قیام بزرگ مردم هرات  نامید، نه چیز دگر!
امروز که سی و نه سال از انجام جنایت هولناک بیست و چهارم حوت ۱۳۵۷ هرات میگذرد هنوز هزاران زن بیوه و طفلان یتیم بجا مانده از قربانیان بیست و چهارم حوت ۱۳۵۷ که اکنون  بخشی ازنسل نوین جامعه ما را تشکیل میدهند، هر سال درروز۲۴ حوت مجددأ ماتم دار شده ودرد از دست دادن پدران و برادران شان را بیاد میاورند واز عدم تطبیق عدالت بالای عاملین جنایات یاد  شده رنج میبرند. جاه دارد که همه بازماندگان و قربانیان بویژه روشنفکران مسئول و اگاه، همراه با مردم در جستجوی راهی باشند برای تامین عدالت و دادخواهی علیه عامیلین کشتار ۱۳۵۷ در شهر باستانی هرات و سایرکشتار های رژیم تحت رهبری حزب دموکراتیک خلق. متأسفانه پروسهٔ تحقیقات محکمهٔ بین المللی جزائی محدود به جنایات بعد از ماه می ۲۰۰۳ بوده و کشتار های کلاله ، دره صوف، کشتار های نورستان، سوم حوت کابل و قتل عام ها در سایر شهر وده ها هزار روستا ویران شده توسط رژیم دست نشانده وخود روسها را در برنمی گیرد. رژیم کابل اعتقادی به عدالت انتقالی وعلاقه ئی به وضع قربانیان جنایات چهار دههٔ اخیر ندارد. ما قربانیان و نسل جوان کشور باید بحیث یک گروپ فشارداعیهٔ قربانیان را در اجندای سیاسی ملی وبین المللی قرار دهیم.  این یک رسالت تاریخی برای همهٔ ما میباشد.
از قیام قهرمانه مردم هرات  آموزه های زیادی را میتوان نام برد، اگر از یکطرف حاکمیت وقت با کشتار مردم بدستور رهبران حزب دموکراتیک خلق مرتکب جنایت هولناکی گردیدند، در انسوی دگر قیام مردمان سلحشور هرات عامل گسترش جبهه مقاومت سرتاسری در سراسر کشور گردید و یک حاکمیت وابسته را به مصاف طلبید که حماسه های آن مقاومت ضد اشغالگران روس وعُمال داخلی شان  در منطقه در قرن بیست بی مانند بود.
ویلهیام ویتیل نویسنده کتابی بنام گذرگاه افغانستان در مورد قیام هرات چنین مینویسد: ((در تاریخ آسیا قیام هرات در نوع خود بی نظیرمیباشد!))
یاد قیام قهرمانانه مردم هرات جاودان باد.

فدراسیون سازمانهای پناهندگان
افغان در اروپا " فارو"