نوروزدرآئینه فلسفه تاریخ !

طوری که خواننده گان عزیزاستحضار دارند این قلم برگزاریی جشن نوروز را ازدید فلسفه ء آفرینش و با اسلوب دیالیکتیکی آن مختصرأ بیان داشتم فلذا ضرور نخواهد بود که با توجه به اهمیت بالقوه بسیاری