یادی از پدر و پسر شهید بی مزار

                      «تقدیم به همرزمان رسالتمند و راهروان سرسپرده ی میهن که همت و رادمردی آنان به من نیرو و توان بخشید تا دشواری های مبارزه شکنجه های زندان و هراس از وحشت اعدام را با اراده ی استوار استقبال نمایم . »

                                ( پرتو تجربه تابد به رهش چون خورشید )
                                ( آنکه بعد از سفر ما ،سفر آغاز کند  )
این سرود روز است و تنفس و فریاد ، وخروش شورآور محکومیت تاریکی و خاموشی (احزاب خلق و پرچم ) ..و این ، نیست تنها که سخنی باشد و حرفی ، که اندیشه ای است و مکتبی ، و داستانهایی پر حقیقتهای ژرف و پر روزنه به روزهای روشن . پس ما می گوییم ، آن راه ، که پیشینیان ما داشته اند نزدیکتر است به مقصد اصلی و غایی حیات و کوبنده تر ، که از اعتقاد دینی و مکتبی می آغازد .
پس کجایید ، ای روشنگران روزها ( محمد حسن ) و ( محمد شفیق ) ، ای شاهدان از جان گذشته از تبار ( هابلیان) ، کجایید !!
         چرا باز چون گذشته بر نمی آشوبید ...
و نمی گویید به این بی خبران ، که ای غافلان دلسپرده  به شیطان ! از این همه ابتذالکاری و صرف سرمایه ها و ثروتها که با مکارگی نیرنگ و حیله گری از جیب مردم مسلمان درمی آورید ، دست بدارید تا این همه آسیب به دین و آئین مرسانید .
       هان ،ای شاهدان شاهد ...
دیده بمالید و بنظارت برخیزید و بر برج و باروی خردها روانها و اندیشه ها نگهبانی کنید و بگویید کاسبان ، کسب دیگری پیدا کنند که می توانند و دست از جان دین و حقایق دین مبین شهداء و قدیسین بدارند ...
بگذارند فروغ راستین دین مبین همانا خود بتابد و این اندازه تارش نسازند به این جهالتها و خود کامگیها و سود خواستنها و سفاهتها ، بگذارند ...
سلام بر شهیدان شاهد (محمد حسن ) و ( محمد شفیق ) بر شما دو تن درود و سلام و صلوات و بر همه ی شهیدان تاریخ معاصر افغانستان ..لعن و نفرین بر دو ظلمت گستران ( خلق و پرپم ) این احزاب به شیطان گراییده و از خدا و خلق خدا بریده ...
سلام من و سلام جمیع پاکان و نیکان از قطار احرار و آزادگان بر شما  ( پدرنازنینم ) و  ( برادرعزیز و پاکباخته و جان بر کفم ) که عمر شریفتان را در طهارت و پاکی و پاکیزگی ، صداقت و راستی، عدالت خواهی و ظلم ستیزی سپری نموده اید و علیه ظلم و تجاوز و لشکرکشی روس ملحد و سرسپردگانش قیامی مکتبی و ذلت نا پذیری به انجام رسانیدید .روزی که شما شهیدان راه راستین دین بوسیله ی دژخیمان کفرپیشه و ملحداندیشه ناپدید شدید ، پدربزرگ عزیز شبها و روزهای بسیاری را برای یافتن شما ، از این نهاد به دیگر نهاد ظالمان ما رکسیستی سر میزد ، اما کمتر شما را میافت ...
          ما به تقیدیرالهی سرسپرده ایم ...
مفقودالاثر شدن شما ، تا اینکه نامهای مبارک شما را در لیست شهیدان مظلوم و گمنام کشورمان که بوسیله ی یکی از اشقیان رژیم کودتا _ ( خلق و پرچم ) به نشر سپرده شده بود ، یافتیم .درود خدا و ملائکه الله و انبیاء و اوصیا برروان پاکتان و به ارواح جمیع شهدای پاکباخته ی اسلام و آزادگان در تمامی زوایای جهان ... و لعن و نفرین بر دشمنان دین و آئین و دشمنان شهداء و قدیسین بالاخص لعن و نفرین خدا
و پیامبران و اوصیاء بر دو حزب ( خلق و پرچم ) همان کاسه لیسان مارکسبسم لینینزم .مفقود الاثر شدن شما و بعداء شهادت (هابیل گونه ی تان ) همچنان جداعلای مان که بدست دژخیمان (عبدالرحمان خانی ) دین ستیز ناصبی صورت گرفت و جداعلای ما را بتوب ظلم و ستمش بست ...
                     درود خداوند برروان جداعلای ما و شما شهیدان
                    راه حقیقت و دیانت ، پاکی  و  فضیلت  باد  .
                    یادتان همیشه زنده و راهتان پرراهرو باد .
اختتامیه
       بر سنگی مزار مادر داغدیده ، صبور و فداکار می خوانیم :
آرامگاه ، غریب علویه بانو ( فاطمه بیگم ) دخت ( محمد علی )همسر شهید ( محمد حسن ) و مادر شهید ( محمد شفیق ) ، دو کشته ی ناپیدا بدست دژخیمان روس و نوکران منحوسش ...
                                                                                                          فرید حسن شفیق
                                                                                             سدنی آسترلیا2018/03/05