دیپلوماسی جلغوزه و سفرهای انتخاباتی !

یکی ازبد شگومی های که ماداریم و علی الاصول مردم هم باید داشته باشند این است که حضرات مقامات مسؤل " بویژه داروغه های قصر دلکشأ و سپیدار " وقتی به سفرهای انتخاباتی  و تفریحی  میروند بنام بازگشائی پروژه های خورد وبزرگ