کشف مافی الضمیریونس خان قانونی !

آورده اند که شخصی به دوستانش توصیه میکرد که حتمأ فلان فیلم سینمائی را ببینید چون من در آن فیلم بازی کرده ام ، یکی از حاضران گفت که ما آن فیلم را از سر تا پا دیده ایم ولی اثری از شما نبود ، آن مرد با تندی جواب داد ،