یبرنگ، شماره پانزدهم بهار 1397


من به اندازه ای يک ابر دلم می گيرد »وقتی از پنجره می بينم، حوری- دختر بالغ همسايه–پای کمياب ترين نارون روی زمين فقه می خواند«.