تنگناهای جاری وارشادات تازه داروغه ها!

 در حالیکه از آسمان آتش می بارد و اززمین فریاد میجوشد و همه چیز رنگ خون وبوی باروت را گرفته است ، داروغه های از ارگ و سپیدار و اپوزسیونی که گاهی از آزمیر شریف ترکیه وگاهی هم از درگاه عالیه  شمشتوی دارالامان