چهار سال روزه گرفتن نسخه مجرب

              وقتی جان ایف کندی John F. Kennedy  رئیس جمهور فقید امریکا درسال ۱۹۶۱قصد تسلط برکاخ سفید را کرد و می خواست رئیس جمهورامریکا شود  هرچه کلاه و دستکش و جوراب وزیر پوشی