شرط بندی روی آسپ مرده !

       هرچند این حکایت رادر جایی دیگری ازاین قلم خوانده اید ویاهم خواهید خواند اما از اینکه اکنون مصداق عینی آن در پیرامون زندگی و جامعه ای که ما در آن زندگی میکنیم بوضؤح به مشاهده میرسد