روز زن


        به مناسبت هشتم مارچ
            زنان وطن هم سنگر ابرار باشید
درحصول حق خود درپیکار باشید
بی خرد برتودستبند اسارت میزند 

این چه عجب که لاف دیانت میزند
اواهریمن خوی است وتوفرشته ای
جوهرآدمیت را سر رشته ای
تونوگلی و وطن گلدسته ای تو
همه نوع بشد اند وابسته ای تو
با یک دستت می جنبانی گهواره را
بادست دیگر جهان و سیاره را
گرتو نمیبودی پیغمبر نمیبود
جهان دارو جهان سازوجهان گرنمیبود
او از قرآن میگوید،قرآن نمیداند
آیه چهل چار النسا  نمی خواند
اوازام الکتاب پوست را آموخته است
مغز آنرا بهردنیا بفروخته است
زنان در عصرنبوت فعال بودند
صاحب تدبیر،اهل استدلال بودند
صاحب عزم عزت ونام بودند
درهمه امور با مردان همگام بودند
می نه گیریم از هریک آنها نام را
تامگرطولانی نه سازیم کلام را
اگر تو نمیبودی انسان نمیبود
برای راز خلقت پیمان نمیبود
تو بی شبهه راز دارصحرای وجودی
اگر تو نبودی گیتی نه بودی
آسمان ها باده بخش مینای توست
افلاک پیمانه کش صهبای توست
بانگ عدالت ومساوات ازبرای توست
فیمینیزم در جهت اعتلای توست
توفولاد نابی بشکن و خم مشو
به حرف ابلیس صفتان کم مشو
در کار مملکت شریک میخواهمت
در ستر سرو برمنهمک میخواهمت
فروغ در صدر جامعه اگر کس است
جملگی راهمین چند سطر بس است

( چند بیت از یک سروده دیگر)

جهان باغبان است وزنان مانند گل
عیب یک نه باشد داغ دامان کل
جهان آراسته از زنان نیکو خوی
راحت زندگانی در زنان میجوی
بی زن آفرینش کجا کامل بودی
شهکاریهای طبیعت بیحاصل بودی
زن مادر جهان است وهم زن خواهر
بی زن، برادر را کجا بودی برادر
زن در کار دوجهان یار است و یاور
به نقش زن درخلقت، کس نیست بی باور
مردان آفتاب دانی زنان مهتاب دان
بی آفتاب ومهتاب جهان نقش آب دان
زنان از مردان هیچ کمبودی ندارد
مردان به زنان هیچ افزودی ندارد
گرزن و مرد را یکسان تربیت دهی
حیات جهان را همسان مزیت دهی
این سخن پسند اهل خرد بود
که ذلت زن ازجانب مرد بود
مرغ گر بال بسته در قفس افتد
عقاب آسمان باشد از نفس افتد
قرن ها وقرن هاست دردنیای پر فتن
بربال زراندود گوشها کر از شنفتن
گربال و پر پرواز شکسته گردد
هزار دروازهء جولان بسته گردد
گر ستم باشد کتله ها آب میگردد
کوه فولاد و آهن سیماب میگردد
از تطور  ذره در ناب میگردد
با عصای فتوت، شیخ شاب میگردد
ای بی خبر از طبع خداداد کل
با تعلیم از خار زار بسازی باغ گل
مردان گر خانه ای فتوت ایجادکنند
زنان در شهر و ده جهان آباد کنند
انصاف بده ای خواجه ای نامهربان
که را نقش برازنده تر است در جهان
بیش ازین گر بر زنان حصار ساخنه ایم
باورت باشد زندگی را باخته ایم

 م.ش.فروغ : ۰۷/۰۳/۲۰۱۹