یارب !به عیـد فـطـر

یارب به عید فطرو به خاصّانت
بـرقـلــب یـتـیـمــان وبه قــرآنـت
ازلـطـف نمـا کشـورمــان راآزاد
ازدست ظالمان،به حـق پـاکـانـت

داکتراسدالله حیدری
۴،۶،۲۰۱۹،سدنی

عیـدکـشـورمـا 
شودروزی که کـرزی باغنی را
ببینیـم برسـردار،هـردوجانـی را
بــود آنـگـاه عـیـــد کـشـــور مــا
که نابـودکـرده باشند،هر دنی را
داکتراسدالله حیدری
۴،۶،۲۰۱۹،سدنی

لــوگـــرعـزیــز

 ای لوگـرعـزیـز،که بودی تو مأمنم
 هـم مـأمـن پـــدروجــد و،مـیــهـنـــم
 ازدسـت ظـالـمــان وپلیـدان روزگار
عمریست گشته ام زبرت،دورگلشنم
داکتراسدالله حیدری
۴،۶،۲۰۱۹،سدنی