هشتاد سالگی

گـذشـت هـشـتـاد سـالی زنـدگـانـی
نکــردم کــاری،ارزد قـــدر دانـی
شب وروزم به غفلت بگذشت آخر
کنـون نـزدیک رفـتـن زین جهانی

خـداونـدا! زلـطفـت،یک نظـرکـن
بـســوی مـن کـه هسـتـم نـاتـوانـی 
کهولـت ضعـف و پیـری وغریـبی
برفت دورازوطـن، فصـل جـوانی
بـیــاد کـشــور زیـبـایــم هــر روز
بـریـــزم خــون دل،ازدیــدگــانــی
نــدارم قــدرت رفــتــن بـه مـیهـن
زدســت جــانـیـــان ونــوکـــرانـی
فروختند مُلک ما را مُفـت وارزان
بـرای دشــمـنــان،تـوخـــود بـدانـی
نـکــردنـد رحـمـی برآحـاد کـشـور
بـکـشـتـنـد مـردوزن،خُـردوکلانـی
خــداونــدا! زلـطـفـت"حیـدری"را
بـه آسـانی بـری،زیـن دهـرفـانـی
گـنـاهـانـش ببـخشی،پـاد شــاه هـا
نـمـائی ایـن حقـیـر،جنـت مکـانی

پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۱۳،۱۰،۲۰۱۷،سدنی،آسترالیا
تاریخ تولد: ۲۴ اکتوبر ۱۹۳۷