شهزاده بتها

                         به تازی خانه اصلاحات خوبه
به جهـلستا ن تغییـرات خــوبه
                           ازآن شهزاده بتها خلع ید خوب
                           نگونی یی خـداوندان وَد خوب

پس چهارده هزاراوژیاس خانه
صفا ئی به به این تازی ستـانه
                           پی شکست بت هـــای طلا ئی
                           مگر بر پا شود روح خد ائی؟
بتان حرص وآز باید شکستن
ازآن شهزاده بت ها به رستن
                          شکست بت سرآغا ز نکواست
                          درین ره خیلی اسرارنگواست
پس بشکستن بت طـلا ئــی
به بت پرست هم فکری نمائی
                      شکت بت شکست بت پرست نیست
                     اس واساس کار درین شکست نیست
خدای حرص وآز ، طلا پرستی
د رون بت پرست زید به هستی
                      مــی خــرد بجــام بت پرست ریـز
                     پس ازچارده هزار فکرش شود تیز
تحول در اصول " حاجی چوری"
چــو بشکستن بت امـر ضروری
                          پس تحـولات در تـا زی استـا ن
                           بگیرد پـی مگــر د یـوان ایران
به ا ین شهزاده بتها حد وتعزیر
شد یدا ً لازمـی تهد ید وتشویر
                            ز چنگ بت پرستــا ن کذ ائی
                           زن آزاد کـن ز قفس طــلا ئی
به ایمــا ن پرستشگــاه طــلا
شکست با زور زن آور بجا
                            بزن حد تا شکست استخوانش
                           که تا لرزد روان صاحبــا نش
درین کهنه مغاک ، تیره فرهنگ
نوی آور به ذهـن تا ش بی ننک
                          به بشکن بشکن است فرنکوئی
                          شکست بت وبت پرست خوئی
لجنزار را بکن پاک تا تــوانـی
که تا ازلوث آن جها ن رها نی
                     توخـود ، پاک کن ازلوث کثا فـا ت
                   که بعد ازتوشود پاک چوچه سگهات
اشاعه کردی د ر ایران وتوران
کثا فت کاری هـای تازی بنیا ن

                       
                بشوی از ناصیه این داغ ننگین
                خــدائی سا ز روال د ین وآئین 
                           ****
                             **
23/11/2017
تاش =صاحب خانه ، خداوند خانه .
َود = بر وزن " رد " از جمله بتهای مشهور عربی ،قصه عبد ود .
تشویر = سرزنش کردن ، ملامت کردن ، شرمسا رساختن .
تعزیر= ضربی که کمتر از حد باشد ،یا سخت ترین ضرب .