یکسال از حادثۀ خونین روزهای 12 و 13 جوزا می گذرد.

 روز دوازدهم جوزای 1396، روز پرسش و دادخواهی جوانان معترض

...

دیشب خواب دیدم که افعانستان رفته ام. در میدان هوایی از طیاره که پائین شدم، دروازه طیاره دوباره بسته شد، به جز خودم یک نفر

...