روایت دست اول از دوران عبدالرحمن تا امان الله

نویسنده  داکتر عبدالغنی سرطبیب و منشی شخصی امیرعبدالرحمن برگردان: پروفیسور دکتور عبدالخالق لعل زاد