ک ج ب در افغانستان (نویسنده واسیلی متروخین، مترجم احمد ضیا رهگذر)

ک ج ب در افغانستان (نویسنده واسیلی متروخین، مترجم احمد ضیا رهگذر). پروژه جهانی تاریخ جنگ سرد، مجموعه اسناد