عـیــد قــربـــان

حلول عید سعید اضحی یا عید قربان راخدمت کافّهء مسـلـمانـان جهــان 
عموماً واخصاً خدمت تمام هم میهنان عزیزخود صمیانه تبریک وتهنیت
عرض داشته وازخداوند نهایت مهربان التجا دارم که هرچه زودتر یک

صلح وآرامش واقی را دروطن عزیز ما حکمفرما گرداند.

عـیــدقــربــان آمـد وجانـم بقـربانـت وطن
تابکی؟ بایـد کشـیـد،درد هـجـرانـت وطن
۳۳سـال است که دورم ازبـرت ای مادرم
جـان من بـادا فدای دشـت ودامـانـت وطن
پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۲۰،۸،۲۰۱۸،سدنی،آسترالیا
 


اخبار روز

06 جوزا 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان