وطن خونین است

وطـن زدسـت خـائنـان ارگ،خونین است

هـم زدسـت چاکـران بی دین،خونین است

تا که این دارهء دزدان،به سرقدرت باشند

شـب وروز وطـن ما،چنـیـن خونین است

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

۳۰،۸،۲۰۱۸،سدنی

 

نامرد پنجشیر

 

خجالت باد بـرنــامــرد پـنـجشـیـر

کـه گــشــتـه نوکــر روبـاه لوگــر

به ملک ما بیحد، قتل وقتال است

بـونـدروبـاه ونـوکـر،کور وهم کر

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

۳۰،۸،۲۰۱۸،سدنی


اخبار روز

02 جوزا 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان